Уинбет
Политика за личните данни

 

Въведение

 

 • Настоящaта Политика за лични данни (Privacy Policy) обяснява какво правим с Вашите лични данни от момента, в който се регистрирате на сайта или станете клиенти на ЕС МЕДИА’’ АД и след прекратяването на нашите взаимоотношения.  
 • Тя описва как събираме, използваме и обработваме Вашитe лични данни и как, правейки това, ние спазваме законните си задължения към Вас. Вашите лични данни са важни за нас и ние се ангажираме да ги пазим и да защитаваме правата Ви.  
 • За целите на приложимото законодателство за защита на личните данни (включително, но без да се ограничава до Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) ("GDPR"), компанията отговорна за Вашите лични данни е ЕС МЕДИА’’ АД с адрес и седалище България, гр. София 1414, Христофор Колумб No 43, ет. 9.
 • Настоящата Политика за лични данни представлява едностранен акт от наша страна и си запазваме правото да го променяме, за което ще бъдете уведомени своевременно.
 • Ако не сте удовлетворени, от който и да е аспект от нашата Политика за лични данни, имате право да упражните законните си права, които сме описали по-долу на приложимите места.
 • Настоящата Политика за защита налични данни на физически лица се изготвя и утвърждава от ЕС МЕДИА’’ АД и е неразделна част от условията за встъпване и реализиране на правоотношения с ЕС МЕДИА’’ АД.
 • ЕС МЕДИА’’ АД, се ангажира да осигури съответствие със законодателството на ЕС и държавите-членки по отношение на обработването на личните данни и защитата на "правата и свободите" на физическите лица,  чиито лични данни ЕС МЕДИА’’ АД събира и обработва съгласно Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).
 • Регламент (ЕС) 2016/679 и тази политика се отнасят до всички функции по обработването на лични данни на физическите лица, включително тези, които се извършват относно лични данни на  служители/работници, клиенти, потребители, контрагенти, доставчици и партньори и всякакви други лични данни, които организацията обработва от различни източници.
 • Тази политика се прилага по отношение на всички физически лица – служители/работници/кандидати за работа, клиенти, потребители, контрагенти, доставчици, подизпълнители, партньори на ЕС МЕДИА’’ АД и/или техни представители, както и други заинтересовани страни (напр. лица, които са подали рекламация, жалба, искане, сигнал, запитване; лица, ползватели на Интернет сайта на ЕС МЕДИА’’ АД и др.).

 Декларация относно политиката по защита на личните данни

 

 Какви лични данни събираме

 

 • ЕС „МЕДИА АД“ събира и обработва данните при посещение на сайта и при и при използване на формите за онлайн гласуване на сайта.
 • Данните, които биват събирани са:
  • IP- адрес на потребителя
 • ЕС „МЕДИА АД“ не събира и не обработва специални (чувствителни) лични данни, отнасящи се до данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословно състояние или данни за сексуалния живот или сексуална ориентация.
 • В зависимост от вида на въпросните лични данни и основанията, за обработване, ако решите да откажете да ни предоставите такива данни, може да не успеем да изпълним нашите договорни задължения или, в краен случай, да не можем да продължим с нашите търговски отношения

 

 Основания за събиране на лични данни

 

 • ЕС МЕДИА’’ АД събира и обработва Вашите лични данни на основание чл.6, ал. 1 от Регламент 2016/679 в качеството си на Администратор и въз основа на:
  • Ваше изрично получено съгласие като клиент;
  • на изпълнение на задълженията на ЕС МЕДИА’’ АД по договор с Вас;
  • законово задължение, което се прилага спрямо ЕС МЕДИА’’ АД;
  • за целите на легитимни интереси на ЕС МЕДИА’’ АД или на трета страна.
 • ЕС МЕДИА’’ АД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на изпълнение на задълженията по договора, включително за следните цели - счетоводни и търговски цели, обезпечаване на изпълнение на договора, защита на информационната сигурност.
 • ЕС МЕДИА’’ АД спазва следните принципи при обработка на Вашите данни:
  • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
  • Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
  • Точност и актуалност на данните;
  • Цялостност и поверителност на обработването на личните Ви данни;
  • Гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

 

 • ЕС МЕДИА’’ АД може да обработва и съхранява Вашите лични данни с цел защита на следните легитимни интереси – изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.
 • ЕС МЕДИА’’ АД извършва следните операции с Вашите лични данни за следните цели:
  • Индентифицирането Ви с цел подобрение на услугите на сайта
  • Индентифицирането Ви с цел обработка на формите за онлайн гласуване на сайта
 • ЕС МЕДИА’’ АД събира Вашите лични данни по следните начини:
  • При посещение на сайта.
  • При използване на формите за онлайн гласуване

Начин на събиране на личните данни

 

 Съхранение на личните данни

 • ЕС МЕДИА’’ АД съхранява Вашите лични данни, докато разполага с основание за тяхното съхранение. След което ЕС МЕДИА’’ АД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.
 • Дрежеството е приело политика за съхранение, защита и изтриване на лични данни, в която са разписани сроковете и начините на съхранение на лични данни. Вие можете по всяко време да поискате да се запознаете със сроковете за съхраниние на личните Ви данни.
 • ЕС МЕДИА’’ АД ще Ви уведоми, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Администратора или друго лице.
 • ЕС МЕДИА’’ АД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
 • ЕС МЕДИА’’ АД излползва следните технически средства за защита на личните Ви данни:
  • Личните данни се съхраняват при строго ограничен достъп и се употребяват единствено за целите описани в настоящата политика.

 Защита на личните данни

Права при събиране и обработване на личните Ви данни

Право на достъп

 • Вие имате право да изисквате и получите от ЕС МЕДИА’’ АД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
 • Вие имате право да получите достъп до Вашите данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
 • ЕС МЕДИА’’ АД ще Ви предостави при поискване, копие от обработваните Ви лични данни в електронна или друга подходяща форма.

Право на коригиране или попълване

 • Вие имате право да поискате от ЕС МЕДИА’’ АД да коригира неточните Ваши лични данни и да попълни непълните Ваши лични данни.
 • Регистрираните потребители на сайта могат сами да коригират данните след въвеждане на потребителско име и парола.

Право на изтриване (правото да бъдете забравени)

 • Вие имате право да поискате от ЕС МЕДИА’’ АД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а ЕС МЕДИА’’ АД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по долу основания:
  • личните данни повече не са необходимите за целите, за които са били събрани или обработвани;
  • Вие оттеглите своето съгласие, ако обработката на личните данни е базирана на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
  • личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;
  • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава-членка, което се прилага спрямо Администратора;
  • ЕС МЕДИА’’ АД не се задължава да изтрие Вашите лични данни, ако ги съхранява и обработва:
   • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо ЕС МЕДИА’’ АД;
   • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
   • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на ограничаване на обработването

 • Вие имате право да изискате от ЕС МЕДИА’’ АД да ограничи обработване на свързаните с Вас данни, когато:
  • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
  • ЕС МЕДИА’’ АД не се нуждае повече от личните Ви данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
  • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на ЕС МЕДИА’’ АД да провери точността на личните данни;
  • възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на ЕС МЕДИА’’ АД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост на данни

 • Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с ЕС МЕДИА’’ АД, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред ЕС МЕДИА’’ АД:
  • да поискате от ЕС МЕДИА’’ АД да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг администратор;
  • да поискате от ЕС МЕДИА’’ АД пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение срещу обработването

 • Вие можете да възразите по всяко време срещу обработване на личните Ви данни от ЕС МЕДИА’’ АД, ако данните се обработват въз основа на едно от следните основания:
  • обработването на данни за целите на директен маркетинг;
  • обработването на данни за целите на профилиране.
  • ЕС МЕДИА’’ АД се задължава да прекрати обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за неговото продължаване, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

 • Ако ЕС МЕДИА’’ АД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ще бъдете уведомени без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
 • ЕС МЕДИА’’ АД не се задължава да Ви уведомява, ако са предприети подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността или са взети впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви.
 • Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни в съответния контролен орган или да обжалвате по съдебен ред.

 

Предоставяне на личните Ви данни на трети лица

 • ЕС МЕДИА’’ АД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
 • ЕС МЕДИА’’ АД не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя лични данни за Вас с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага с цел да Ви се предоставят заявените от Вас услуги и когато Вие сте предоставили разрешение.
 • Настоящата политика за защита на личните данни важи само за сайта, управляван и притежаван от ЕС МЕДИА’’ АД. Тя не важи за линковете към други уебсайтове и за данните, събирани от трети страни, които управляват други сайтове и използват „бисквитки“ на тях.
 • За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугитеЕС МЕДИА’’ АД може да предостави данните на доверени партньори, които работят по възлагане от страна на ЕС МЕДИА’’ АД въз основа на договорни отношения и по силата на конфиденциални споразумения. Тези компании могат да използват такава информация, за да има възможност ЕС МЕДИА’’ АД да доставя реклама на клиентите си. Тези компании нямат право самостоятелно да споделят тази информация.
 • Ако не искате ЕС МЕДИА’’ АД да изпраща информация към някой от доверените си партньори, може да оттеглите вашето съгласие като изпратите съобщение на този имейл адрес: d.kalaydjieva@s-media.bg
 • Интернет сайтът на ЕС МЕДИА’’ АД използва Google Analytics и Facebook Pixels – това са служби за уеб анализ, предлагани от Google Inc и Facebook Inc, които използват „Java script” още наричан „бисквити“, с цел анализиране на вашето потребление на сайта ни.
 • Повече информация може да намерите на .................. (линк към политиката за бисквити)

Създаване на анонимен потребителски профил за уеб анализ

 Наименование на администратор на лични данни

 

„ЕС МЕДИА“ АД, ЕИК/БУЛСТАТ: 203730070

Седалище и адрес на управление: България, гр. София 1414, Христофор Колумб No 43, ет. 9

Телефон: +359(0)887 215 966

Електронна поща: d.kalaydjieva@s-media.bg

Наименование на надзорния орган:

 

Комисия за защита на личните данни

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:  02/91-53-518

палмс бет 7спорт